SR2A101BD
SR 10 I/O REL. 24VDC DISPL W/O CLK
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
SR2A101FU
SR 10 I/O REL. 100-240VAC DISPL W/O CLK
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
SR2A201BD
SR 20 I/O REL. 24VDC DISPL W/O CLK
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
SR2A201FU
SR 20 I/O REL. 100-240VAC DISPL W/O CLK
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
SR2B121BD
SR 12 I/O REL. 24VDC DISPL & CLK
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
SR2B121FU
SR 12 I/O REL. 100-240VAC DISPL & CLK
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
SR2B121JD
SR 12 I/O REL. 24VDC DISPL & CLK
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
SR2B201BD
SR 20 I/O REL. 24VDC DISPL & CLK
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
SR2B201FU
SR 20 I/O REL. 100-240VAC DISPL & CLK
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 45,000,000 ریال
SR2B201JD
SR 20 I/O REL. 12VDC DISPL & CLK
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
SR2CBL01
SERIAL CABLE TO CONNECT SR / PC
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
SR2CBL06
USB/SERIAL ADAPTER
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
SR2COM01
MODEM COM. INTERFACE FOR SR
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
SR2D101BD
SR 10 I/O REL. 24VDC W/O DISPL/CLK
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
SR2D101FU
SR 10 I/O REL. 100-240VAC W/O DISPL/CLK
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
SR2D201BD
SR 20 I/O REL. 24VDC W/O DISPL/CLK
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
SR2D201FU
SR 20 I/O REL. 100-240VAC W/O DISPL/CLK
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
SR2E121BD
SR 12 I/O REL. 24VDC CLK W/O DISPL
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
SR2E121FU
SR 12 I/O REL. 100-240VAC CLK W/O DISPL
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
SR2E201BD
SR 20 I/O REL. 24VDC CLK W/O DISPL
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
SR2E201FU
SR 20 I/O REL. 100-240VAC CLK W/O DISPL
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
SR2MEM01
MEMORY CARTRIDGE FOR TRANSFERING PROGRAM
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
SR2MEM02
MEMORY CART. FOR TRANSFER. PROG+FIRMWARE
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
SR2MOD01
PSTN MODEM FOR SR
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
SR2MOD02
GSM MODEM FOR SR
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
SR2PACK2BD
PACK 20 I/O REL. 24VDC
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
SR2PACK2FU
PACK 20 I/O REL. 100-240VAC
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
SR2PACKBD
PACK 12 I/O REL. 24VDC
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
SR2PACKFU
PACK 12 I/O REL. 100-240VAC
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
SR2SFT01
PROGRAMMING SOFTWARE FOR SR
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
SR2USB01
USB CABLE TO CONNECT SR AND PC
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
SR3B101BD
SR 10 I/O REL. 24VDC DISPL & CLK
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
SR3B101FU
SR 10 I/O REL. 100-240VAC DISPL & CLK
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
SR3B102BD
SR 10 I/O TRANSISTOR 24VDC DISPL & CLK
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
SR3B261BD
SR 26 I/O REL. 24VDC DISPL & CLK
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
SR3B261FU
SR 26 I/O REL. 100-240VAC DISPL & CLK
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
SR3B262BD
SR 26 I/O TRANSISTOR 24VDC DISPL & CLK
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
SR3MBU01BD
MODBUS EXTENSION FOR 24VDC SMART RELAY
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
SR3NET01BD
ETHERNET EXTENSION FOR 24VDC SMART RELAY
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
SR3PACK2BD
PACK 26 I/O REL. 24VDC
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
SR3PACK2FU
PACK 26 I/O REL. 100-240VAC
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
SR3PACKBD
PACK 10 I/O REL. 24VDC
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
SR3XT101BD
10 I/O REL. EXTENSION FOR 24VDC SR
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
SR3XT101FU
10 I/O REL. EXTENSION FOR 100-240VAC SR
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
SR3XT141BD
14 I/O REL. EXTENSION FOR 24VDC SR
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
SR3XT141FU
14 I/O REL. EXTENSION FOR 100-240VAC SR
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
SR3XT43BD
4 ANALOG I/O EXTENSION FOR 24VDC SR
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
SR3XT61BD
6 I/O REL. EXTENSION FOR 24VDC SR
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
SR3XT61FU
6 I/O REL. EXTENSION FOR 100-240VAC SR
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
طراحی و پیاده سازی توسط پاربیت . کلیه حقوق محفوظ است

 
نام کاربریگذرواژه
تجهیزات ساختمانی
تجهیزات فشار ضعیف
تجهیزات ابزار دقیق
راه انداز نرم موتور
کنترل دور موتور
رله نیمه هوشمند
رله هوشمند
منابع تغذیه
رله حفاظتی
سرویس و تعمیرات
تعداد بازدیدکنندگان:  2667057